e-hvtd v2.0 (9175)

師承 sư thừa
♦Thầy trò truyền thụ học thuật hoặc kế thừa nghề nghiệp kĩ thuật. ◇Vương Khải Vận : Thiếu vô sư thừa, năng tự đắc sư, tín đạo chấp đức, bỉnh chí bất hồi , , , (Tăng hiếu tử bi văn ).