e-hvtd v2.0 (9175)

嚴重 nghiêm trọng
♦Chỉ người địa vị cao, uy thế lớn.
♦Nghiêm cẩn trì trọng.
♦Nghiêm khắc, khe khắt.
♦Tôn trọng, kính trọng. ◇Sử Kí : Chư công dĩ cố nghiêm trọng chi, tranh vi dụng , (Du hiệp liệt truyện ) Mọi người vì thế đều kính trọng (Quách Giải), tranh nhau làm việc cho ông.
♦Lớn lao, trọng đại.
♦Khẩn cấp, nguy hiểm. ◎Như: sự thái nghiêm trọng tình thế khẩn cấp nguy hiểm. ◇Ba Kim : Đẳng đáo tha minh bạch sự tình thập phần nghiêm trọng đích thì hậu, tha tựu hào vô chủ ý địa thống khổ khởi lai , (Diệt vong , Đệ thập lục chương).
♦Nặng nề. ◇Ngụy Nguyên : Thế Tông mệnh mãn châu hộ quân tập chi, hào xa kị doanh, nhiên kì chế nghiêm trọng, nan dĩ thuyên hành 滿, , , (Thánh vũ kí , Quyển thập nhất).