e-hvtd v2.0 (9175)

絲絲 ti ti
♦Rất nhỏ, nhỏ li ti. ◇Lục Du : Ti ti hồng ngạc lộng xuân nhu, Bất tự sơ mai chỉ quán sầu , (Hoa thì biến du chư gia viên ).