e-hvtd v2.0 (9175)

鯫生 tưu sanh
♦Lời khinh bỉ trỏ người kiến thức thấp kém, bọn thư lại tầm thường. ◇Sử Kí : Tưu sanh thuyết ngã viết: Cự Quan, vô nạp chư hầu, Tần địa khả tận vương dã : , , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Thằng nhãi ấy bảo ta rằng: Giữ lấy (Hàm Cốc) Quan, không cho quân của chư hầu vào, thì có thể làm vua cả đất Tần.
♦Tiếng dùng để tự nhún mình (văn sĩ, học trò). ◇Tây sương kí 西: Thán tưu sanh bất tài, tạ đa kiều thác ái , (Đệ tứ bổn , Đệ nhất chiết) Tội nghiệp cho kẻ hèn mọn bất tài này, cảm tạ em đã rủ lòng yêu mến.