e-hvtd v2.0 (9175)

重洋 trùng dương
♦Biển xa, biển cả nghìn trùng cách trở. ◎Như: viễn cách trùng dương, hương tình y cựu , .