e-hvtd v2.0 (9175)

尺寸 xích thốn
♦Pháp độ. ◇Hàn Phi Tử : Lục viết hữu xích thốn nhi vô ý độ (An nguy ).
♦Một chút, một tí. ◇Sử Kí : Nhiên Vũ phi hữu xích thốn thừa nghệ, khởi lũng mẫu chi trung, tam niên, toại tương ngũ chư hầu diệt Tần, phân liệt thiên hạ, nhi phong vương hầu, chánh do Vũ xuất, hiệu vi Bá Vương , , , , , , , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Hạng Vũ trong tay không có một tấc đất, thừa thế nổi lên nơi thảo dã, chỉ trong ba năm mà đem năm nước chư hầu diệt được Tần, chia cắt thiên hạ, phong các vương hầu, ban ra chính lệnh từ Vũ đưa ra, lấy hiệu là Bá Vương.
♦Tốc độ và tiết phách (trong âm nhạc, hí khúc).
♦Kích thước (dài ngắn, lớn nhỏ). ◇Hồng Lâu Mộng : Nguyên thị nhất khởi công trình chi thì tựu hoạch liễu các xứ đích đồ dạng, lượng chuẩn xích thốn, tựu đả phát nhân bạn khứ đích , , (Đệ nhất thất, nhất bát hồi) Vì lúc mới khởi công đã vẽ đồ bản theo đúng kích thước và sai người đi thửa.
♦Chừng mực, tiết độ. ◎Như: tha vi nhân ổn kiện, phàm sự đô hữu cá xích thốn , .