e-hvtd v2.0 (9175)

分寸 phân thốn
♦Tiêu chuẩn đo ngắn dài. ◇Hán Thư : Độ giả, phân thốn xích trượng dẫn dã, sở dĩ độ trường đoản dã , , (Luật lịch chí thượng ).
♦Chừng mực. ◎Như: tự tri phân thốn .
♦Nhỏ, bé. ◎Như: phân thốn chi thổ .