e-hvtd v2.0 (9175)

和平 hòa bình
♦Yên ổn, không chiến tranh. ◇Dịch Kinh : Thánh nhân cảm nhân tâm nhi thiên hạ hòa bình (Hàm quái ) Thánh nhân cảm hóa lòng người mà thiên hạ yên ổn không có chiến tranh.
♦Ôn hòa. ◎Như: dược tính hòa bình tính chất thuốc ôn hòa.
♦Hòa mục. ◇Ngụy thư : Thượng hạ hòa bình, dân vô oán báng , (Cao Tông kỉ ) Trên dưới hòa mục, dân không oán trách chê bai.
♦Bình tĩnh an định.