e-hvtd v2.0 (9175)

沒下梢 một hạ sao
♦Tỉ dụ không có kết quả tốt đẹp. § Cũng viết là một hạ sao . ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Nhĩ tu mạn mạn ôi tha, bất khả tạo thứ. Vạn nhất bức đắc tha khẩn, tố xuất ta một hạ sao câu đương, hối chi hà cập! , . , , (Trần đa thọ sanh tử phu thê ).