e-hvtd v2.0 (9175)

老是 lão thị
♦Đều, luôn luôn. ◎Như: nhĩ lão thị thuyết thuyết nhi dĩ, dã một kiến nhĩ kỉ thì tố quá , .