e-hvtd v2.0 (9175)

背包 bối bao
♦Bao đeo lưng, ba lô. § Còn gọi là bối nang . Tiếng Pháp: "sac à dos".