e-hvtd v2.0 (9175)

破竹建瓴 phá trúc kiến linh
♦Tỉ dụ hình thế thuận lợi như chẻ tre chặt nước, không ngăn trở được. § Cũng nói cao ốc kiến linh .