e-hvtd v2.0 (9175)

養生 dưỡng sanh
♦Nuôi dưỡng thân thể. ◇Tuân Tử : Dĩ dưỡng sanh vi dĩ chí đạo, thị dân đức dã , (Nho hiệu ).
♦Chỉ phụng dưỡng cha mẹ. ◇Đổng Trọng Thư : Thánh nhân tri chi, cố đa kì ái nhi thiểu nghiêm, hậu dưỡng sanh nhi cẩn tống chung, tựu thiên chi chế dã , , , (Xuân thu phồn lộ , Ngũ hành chi nghĩa ).