e-hvtd v2.0 (9175)

平米 bình mễ
♦Đơn vị tính thuế ruộng đặt ra từ đời Minh ở Giang Nam. § Phép tính gọi là bình mễ pháp .
♦Gọi tắt bình phương mễ , nghĩa là mét vuông (tiếng Anh: square meter).