e-hvtd v2.0 (9175)

卒乘 tốt thặng
♦Binh sĩ và chiến xa. § Phiếm chỉ quân đội. ◇Tả truyện : Đại thúc hoàn tụ, thiện giáp binh, cụ tốt thặng, tương tập Trịnh , , , (Ẩn Công nguyên niên ).