e-hvtd v2.0 (9175)

沒勁 một kính
♦Bải hoải, không có khí lực. ◎Như: tạc dạ thất miên, kim thiên tố sự ngận một kính , .
♦Không có thú vị, không có hứng thú. ◎Như: nhất cá nhân khán điện ảnh, hảo một kính , .