e-hvtd v2.0 (9175)

鑪捶 lô chủy
♦§ Cũng viết là lô chủy .
♦Lò và búa. Chỉ rèn luyện, đào luyện.
♦Tỉ dụ tạo nên, đúc thành.
♦Tỉ dụ tài sức cấu tứ.
♦Tỉ dụ an bài, sắp đặt (chính trị, quân sự...)