e-hvtd v2.0 (9175)

登假 đăng giả
♦Đi lên tiên. Tiếng húy nói đế vương chết là đăng giả .
♦Lên tới một cảnh giới nào đó.