e-hvtd v2.0 (9175)

無生 vô sinh
♦Không ra đời, không sống trên đời. ◇Thi Kinh : Tri ngã như thử, Bất như vô sinh , (Tiểu nhã , Điều chi hoa ).
♦Bất sinh bất diệt, thoát ra ngoài vòng sống chết luân hồi (thuật ngữ Phật giáo).