e-hvtd v2.0 (9175)

豚兒 đồn nhi
♦Khiêm từ. Tự nhún gọi con cái mình là đồn nhi heo con. § Cũng nói là: đồn khuyển , tiểu khuyển .