e-hvtd v2.0 (9175)

盤紆 bàn hu
♦Quanh co, khúc khuỷu. ◇Lục Du : Thảo kính bàn hu nhập phế viên, Trướng dư dã thủy hữu tàn ngân , (Dã bộ chí thôn xá mộ quy ) Lối cỏ quanh co vào tới vườn hoang phế, Nước dâng tràn cánh đồng vẫn còn dấu vết.