e-hvtd v2.0 (9175)

灑脫 sái thoát
♦Tiêu sái thoát tục. ◇Lão tàn du kí tục tập di cảo 稿: Ngã khán Dật Vân na nhân sái thoát đắc ngận (Đệ lục hồi ).
♦Tự do, không gò bó. ◇Lão Xá : Giá tựu toán thị xử trưởng cá nhân đích tiểu câu lạc bộ, do ngã quản lí, nhất định yếu bỉ công quán lí cánh sái thoát nhất điểm, phương tiện nhất điểm, nhiệt náo nhất điểm T, , , 便, (Trà quán , Đệ tam mạc).
♦Vén khéo, nhanh nhẹn. ◇Liêu trai chí dị : Thập tứ nương vi nhân cần kiệm sái thoát, nhật dĩ nhâm chức vi sự , (Tân thập tứ nương ) Cô Tân thứ mười bốn vốn là người vén khéo cần kiệm, hằng ngày chăm việc dệt cửi.
♦Thoát ra khỏi. ◇Hồ Thích : Nhược năng sái thoát thử chủng nô tính, bất tác cổ nhân đích thi, nhi duy tác ngã môn tự kỉ đích thi, tắc quyết bất trí như thử thất bại hĩ , , , (Văn học cải lương sô nghị ).