e-hvtd v2.0 (9175)

無奈 vô nại
♦Không làm gì được, không biết làm sao. ◇Chiến quốc sách : Sở hoan nhi bất tiến, Hàn tất cô, vô nại Tần hà hĩ , , (Tần sách nhị , Nghi Dương chi dịch Phùng Chương vị Tần vương ) Sở đẹp lòng mà không tiến quân, Hàn tất lẻ loi, không làm gì được Tần.
♦Không gì sánh bằng. ◇Tô Triệt : Thủ niêm sương cúc hương vô nại, Diện phất giang phong tửu tự khai , (Thứ vận mao quân cửu nhật ).
♦Đáng tiếc. ◇Trương Nguyên Cán : Tiếu niên hoàng hoa, Trùng đề hồng diệp, Vô nại quy kì xúc , , (Niệm nô kiều , Từ ).