e-hvtd v2.0 (9175)

五角大廈 ngũ giác đại hạ
♦Tòa nhà tọa lạc tổng bộ quốc phòng Mĩ quốc, tức American Pentagon. Cũng gọi thay cho Bộ quốc phòng Mĩ quốc.