e-hvtd v2.0 (9175)

絲竹 ti trúc
♦Đàn và sáo. Phiếm chỉ nhạc khí.