e-hvtd v2.0 (9175)

烏夜啼 ô dạ đề
♦Tên từ khúc nhạc phủ Tây khúc ca 西.
♦Tên khúc đàn, tức Ô dạ đề dẫn .
♦Tên khúc giáo phường đời Đường.
♦Tên bài hát.