e-hvtd v2.0 (9175)

潑天大膽 bát thiên đại đảm
♦Mật lớn tung trời, hình dung đảm lượng to lớn. ☆Tương tự: đảm đại bao thiên . ★Tương phản: đảm tiểu như thử .