e-hvtd v2.0 (9175)

大不列顛與北愛爾蘭聯 đại bất liệt điên dữ bắc ái nhĩ lan
Đại Bất Liệt Điên dữ bắc Ái Nhĩ Lan liên hợp vương quốc (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). Thường gọi là Anh Quốc .