e-hvtd v2.0 (9175)

廩生 lẫm sanh
♦Từ thời nhà Minh, nhà Thanh, chỉ người được vua cấp lương cho ăn học. § Cũng gọi là lẫm thiện sanh viên .