e-hvtd v2.0 (9175)

做主 tố chủ
♦Phân xử, phán đoán, quyết định. ◇Thủy hử truyện : Trường lão dữ tửu gia tố chủ (Đệ tứ hồi) Xin trưởng lão phân xử (việc này) cho tôi. ◇Hồng Lâu Mộng : Hiện tại thái thái môn tại gia, tự nhiên thị thái thái môn tố chủ, bất tất đẳng ngã , , (Đệ nhất nhất thất hồi) Hiện có thím và mẹ cháu ở nhà, thì tất nhiên là do hai người quyết định, không cần đợi cháu.