e-hvtd v2.0 (9175)

盟主 minh chủ
♦Thủ lãnh đồng minh. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Kim phụng đại nghĩa, tất lập minh chủ, chúng thính ước thúc, nhiên hậu tiến binh , , , (Đệ lục thập tam hồi) Nay làm việc đại nghĩa, nên lập minh chủ, để mọi người vâng lệnh, rồi sẽ tiến binh. ☆Tương tự: ngưu nhĩ .