e-hvtd v2.0 (9175)

避實就虛 tị thật tựu hư
♦Xem tị thật kích hư .