e-hvtd v2.0 (9175)

躍躍 thích thích
♦Vui thích, hân hoan. ◇Hàn Dũ : Phù đắc lợi tắc thích thích dĩ hỉ (Vi thị giảng thịnh san thập nhị thi tự ) Được lợi thì hân hoan vui mừng.
♦Dáng động lòng không yên.