e-hvtd v2.0 (9175)

不期 bất kì
♦Không chờ đợi, không mong cầu. ◇Tạ Linh Vận : Quả dục bất kì lao, Tức sự hãn nhân công , (Điền nam thụ viên kích lưu thực viên thi ).
♦Không có ước định trước. ◇Can Bảo : Chư hầu bất kì nhi hội giả bát bách, do viết thiên mệnh vị chí , (Tấn kỉ tổng luận ).
♦Không ngờ, bất liệu. ◇Tây du kí 西: Thần đẳng phụng thánh chỉ xuất sư hạ giới, thu phục yêu tiên Tôn Ngộ Không, bất kì tha thần thông quảng đại, bất năng thủ thắng, nhưng vọng Vạn Tuế thiêm binh tiễu trừ , , , , (Đệ tứ hồi) Chúng thần vâng lệnh thánh chỉ đem quân xuống hạ giới để thu phục yêu quái Tôn Ngộ Không, không ngờ nó thần thông rất lớn, nên không thể đánh thánh được, cúi mong Thượng Hoàng cho thêm quân tiễu trừ.