e-hvtd v2.0 (9175)

日居月諸 nhật cư nguyệt chư
, chư là trợ từ. Nhật cư nguyệt chư chỉ mặt trời và mặt trăng. ◇Thi Kinh : Nhật cư nguyệt chư, Chiếu lâm hạ thổ , (Bội phong , Nhật nguyệt ) Mặt trời và mặt trăng, Chiếu xuống mặt đất. § Sau người ta thường nói nhật cư nguyệt chư để than tiếc ngày tháng trôi qua.