e-hvtd v2.0 (9175)

參與 tham dự
♦Dự vào, tham gia. ◎Như: tham dự quân sự , tham dự kế mưu .