e-hvtd v2.0 (9175)

向隅 hướng ngung
♦Thất vọng, đơn độc. Xem hướng ngung nhi khấp .