e-hvtd v2.0 (9175)

草標兒 thảo tiêu nhi
♦Ngày xưa, để làm dấu hiệu muốn đem rao bán một đồ vật, người ta cắm tiêu cỏ lên đó. ◇Thủy hử truyện : Đương nhật tương liễu bảo đao, sáp liễu thảo tiêu nhi, thướng thị khứ mại , , (Đệ thập nhị hồi) Hôm đó lấy bảo đao cắm tiêu cỏ lên rồi ra chợ bán.