e-hvtd v2.0 (9175)

寄生 kí sanh
♦Sống nương tựa vào người khác, vật khác.
♦(Sinh vật học) Thứ sinh vật sống bám vào thân thể của vật khác, như giun, sán.