e-hvtd v2.0 (9175)

寄居 kí cư
♦Ở nhờ, ở đậu, ở tạm. ☆Tương tự: kí ngụ . ◇Hán Thư : Cung quy quốc, vị hữu đệ trạch, kí cư khâu đình , , (Tức Phu Cung truyện ).