e-hvtd v2.0 (9175)

婚期 hôn kì
♦Ngày làm lễ cưới. ◎Như: tha môn đích hôn kì tựu đính tại hạ cá nguyệt .