e-hvtd v2.0 (9175)

回生 hồi sanh
♦Sống lại. ◎Như: khởi tử hồi sanh .