e-hvtd v2.0 (9175)

印本 ấn bổn, ấn bản
♦Bản sách in. ◇Lục Dung : Cổ nhân thư tịch, đa vô ấn bổn, giai tự sao lục , , (Thục viên tạp kí , Quyển thập) Thư tịch người xưa, phần nhiều không có bản in mà đều là tự sao chép.