e-hvtd v2.0 (9175)

害心 hại tâm
♦Lòng hại người, phá của.