e-hvtd v2.0 (9175)

害人不淺 hại nhân bất thiển
♦Làm hại người vô cùng. ◇Tây du kí 西: Sư phụ bất khả tích tha, khủng nhật hậu thành liễu đại quái, hại nhân bất thiển dã . , (Đệ lục thập tứ hồi) Thầy chẳng nên thương chúng nó làm chi, (nếu bây giờ không trừ), sợ sau này trở thành yêu quái thứ dữ, hại người vô cùng.