e-hvtd v2.0 (9175)

家祖母 gia tổ mẫu
♦Tiếng xưng bà nội mình đối với người khác.