e-hvtd v2.0 (9175)

占驗 chiêm nghiệm
♦Điềm triệu chiêm bốc.
♦Xét xem kết quả có ứng nghiệm như dự đoán.