e-hvtd v2.0 (9175)

塗炭生民 đồ thán sinh dân
♦Làm cho nhân dân khốn khổ. § Cũng nói là đồ thán sinh linh .