e-hvtd v2.0 (9175)

精妙絕倫 tinh diệu tuyệt luân
♦Khéo đẹp vô cùng, không gì hơn được.