e-hvtd v2.0 (9175)

夤夜 dần dạ
♦Đêm khuya. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Quốc cữu dần dạ chí thử, tất hữu sự cố , (Đệ nhị thập nhất hồi) Canh khuya quốc cữu đến đây tất có việc gì?